Angularjs

Todo Application

Tạo ứng dụng Todo với Angularjs một cách nhanh chóng và thú vị. Đây là một ứng dụng để ghi nhớ các công việc mình cần phải làm trong thời gian ngắn. 1. Chuẩn bị Chuẩn bị tài liệu html như sau: <html ng-app> <title>Angular</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap.min.css"> <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.9.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/underscore-min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/angular.min.js"></script> <style> .done-true...

Tags:todo angularjs

Angularjs

7 bước từ nghiệp dư đến chuyên gia - Phần 7 - Routing & Filter

Đây là bài thứ bảy và là bài cuối cùng của AngularJS - từ nghiệp dư đến chuyên gia trong 7 bước. Trong phần này, chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính mà tôi đã không có cơ hội giới thiệu đến các bạn sớm hơn trong loạt bài này. Tôi cũng sẽ cung cấp một danh sách các...

Tags:angular-route angular-filter angularjs

Angularjs

7 bước từ nghiệp dư đến chuyên gia - Phần 6 - Service

Chúng ta đã bắt đầu các bài đầu tiên thể hiện các thành phần core của application và làm thế nào để thiết lập một AngularJS app. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các đặc tính của directives trong AngularJS. Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu về các services, clean up code, và hoàn thiện...

Tags:angularjs service filter

Angularjs

7 bước từ nghiệp dư đến chuyên gia - Phần 4,5 - Directive

Bài này bao gồm phần 4 (directives) và phần 5 (expressions) của AngularJS Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu các thành phần core của ứng dụng và làm thế nào để set up một AngularJS app. Trong phần này, chúng ta sẽ làm rõ một số thuật ngữ và tìm hiểu rất nhiều chức năng core chưa từng được...

Tags:directive angularjs

Angularjs

7 bước từ nghiệp dư đến chuyên gia - Phần 3 - Data binding

Chúng ta đã bắt đầu bài đầu tiên bằng cách cho các bạn xem làm thế nào để bắt đầu xây dựng một AngularJS app. Trong bài thứ hai, chúng ta đã thảo luận về cách hoạt động của scope và $scope. Trong loạt bài hướng dẫn này, chúng tôi đang xây dựng một NPR audio player cho chúng ta...

Tags:angularjs data-binding

Angularjs

7 bước từ nghiệp dư đến chuyên gia - Phần 2 - Scope

Phần 2. Scope $scope là một đối tượng liên kết view (DOM element) đến controller. Trong cấu trúc Model-View-Controller, đối tượng $scope trở thành model. Nó cung cấp một thuộc tính thực thi được liên kết với DOM element (và con của nó). Mặc dù nghe có vẻ phức tạp, nhưng $scope chỉ là một đối tượng JavaScript. Controller và...

Tags:angularjs directive controller scope ng-app ng-controller ng-model

Angularjs

7 bước từ nghiệp dư đến chuyên gia - Phần 1

Phần 1 - Bắt đầu thế nào Đây là bài đầu tiên về AngularJS - từ nghiệp dư đến chuyên gia trong 7 bước AngularJS định nghĩa lại cách xây dựng các apps front-end. Các Application frameworks như Backbone, EmberJS, và các frameworks khác, yêu cầu các developers kế thừa từ các đối tượng JavaScript cụ thể trong các frameworks...

Tags:angularjs controller backbonejs framework javascript html directive service

Angularjs

[AngularJs] Cách tổ chức thư mục

Mở đầu Chúng ta dành rất nhiều thời gian viết code. Trong giai đoạn đầu của một project, cấu trúc thư mục (directory structure) không quá quan trọng và nhiều người có xu hướng bỏ qua điều này. Thời gian đầu, nó cho phép các developers code một cách nhanh chóng, nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến khả...

Tags:angularjs directive controller view service angular-service scope

Bài viết nổi bật