Nodejs

Upload file trong Nodejs

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để upload 1 file lên server chạy nodejs. Không có gì khó lắm đâu hãy theo dõi từng bước một. Trong bài có sử dụng: Expresjs v4.4.0 Nodejs v0.10.32 Chuẩn bị HTML <!doctype html> <html lang="en"> <meta charset="UTF-8"> <title>Upload</title> <form action="/upload" method="POST" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="file" id="file"> <button type="submit">Upload</button> </form>...

Tags:nodejs upload-file expressjs

Nodejs

Tạo blog đơn giản với Nodejs, Expressjs, Mongodb

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng 1 blog đơn giản bằng Nodejs kết hợp với Mongodb Trong bài có sử dụng Nodejs v0.10.32 Expresjs v4.9.5 Mongodb v2.4.9 Mongoose v3.8.17 Jade v1.7.0 Đối tượng áp dụng Hiểu sơ qua về Nodejs, biết sử dụng expressjs Đã từng sử dụng Mongodb Đã từng sử dụng Jade...

Tags:nodejs expressjs Mongo

Nodejs

Quản lý package với NPM trong Nodejs

Phần lớn lập trình viên đều quen thuộc với khái niệm tổ chức code trong ứng dụng của mình. Việc tổ chức code 1 cách logic sẽ cho chúng ta khả năng sử dụng lại những code mà ta đã viết. Chúng ta thông thường sẽ tách và nhóm những đoạn code lặp lại hoặc được sử dụng lại một...

Tags:npm javascript nodejs nodejs-npm beginner

Nodejs

Stream trong NodeJS

1. Stream là gì? Stream là dòng chảy. Nó là quá trình truyền tải dữ liệu từ client đến server hoặc ngược lại. Stream có thể là đọc, ghi hoặc cả 2. Ví dụ như khi chúng ta upload 1 file lên mạng, server sẽ đọc dữ liệu từ client gửi lên và thông báo tiến trình upload được bao...

Tags:nodejs beginner javascript nodejs-streams

Nodejs

Event trong NodeJS

Phần 2: Events 1. Event trong DOM Thông thường DOM trigger các events, bạn có thể lắng nghe và xử lý các events đó. $('p').on('click', function() { alert('Clicked!'); }); p sẽ trigger click event khi có hành động click lên p, chúng ta nhận trigger đó và thực hiện alert Clicked!. 2. Event trong Node Có rất nhiều đối tượng...

Tags:nodejs nodejs-event javascript beginner

Nodejs

Nhập môn NodeJS

Phần 1: Giới thiệu về Node.js 1. Node.js là gì? Node.js là 1 nền tảng (platform) chạy trên môi trường V8 Javascript runtime. Node.js cho phép lập trình viên xây dựng các ứng dụng có tính mở rộng cao sử dụng Javascript trên server. Và vì được porting từ C nên về mặt tốc độ xử lý thì khá nhanh....

Tags:nodejs blocking non-blocking beginner javascript

Bài viết nổi bật