Wordpress

Giới hạn truy cập trong Wordpress Menu

Trong các bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách tạo ra một CRM system đơn giản trong WordPress. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách hạn chế truy cập vào các WordPress Administration Menu items. Roles và Capabilities WordPress sử dụng khái niệm Roles, một Role có thể được gán cho một WordPress...

Tags:capabilities wordpress wordpress plugin

Wordpress

Phân quyền với Capabilities trong Wordpress

Capabilities tùy chỉnh Trước đây khi chúng ta hạn chế quyền hạn của user bằng cách gán cho họ role Editor hoặc Author thì họ vẫn có thể sử dụng Posts và Comments. Để hạn chế hơn nữa sự truy cập, cho phép các user chỉ có quyền truy cập vào Contacts Custom Post Type. Chúng ta có thể làm...

Tags:capabilities wordpress wordpress plugin

Wordpress

Hướng dẫn sử dụng Advanced Custom Fields Plugin trong Wordpress

Trong phần bài viết trước, chúng ta đã thêm trường custom email address vào Contact custom post type. Chúng ta cũng đã tìm hiểu cách viết và đọc custom field data này, và triển khai nonce để đảm bảo form submit của chúng ta được an toàn. Hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu cách thức sử dụng Advanced Custom...

Tags:wordpress wordpress plugin advenced custom fields

Wordpress

Tạo một Custom Post Type trong Wordpress

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu việc đăng ký một custom post type, tạo các custom post fields và biểu diễn chúng trong giao diện WordPress Administration, tìm kiếm custom field data và chuyển giao diện WordPress Administration sang giao diện CRM đơn giản hơn. Tại sao không sử dụng CRM Plugin (hay CRM System?) Hiện nay...

Tags:wordpress custom post type wordpress plugin

Wordpress

WP_List_Table trong Wordpress

Trong bài viết trước chúng ta đã sử dụng Advanced Custom Fields để thêm các custom fields vào Contacts custom post type của chúng ta. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về cách sử dụng Advanced Custom Fields và cấu hình để nó hoạt động theo quy trình. Ở bài viết này, chúng ta sẽ nghiên cứu cách thức biểu...

Tags:wordpress wordpress plugin wp_list_table custom post type custom post field advenced custom fields

Wordpress

Tạo Custom Post Field trong Wordpress

Trong phần đầu của series, chúng ta đã tạo một WordPress Plugin đăng ký một 'Contact' Custom Post Type. Trong phần này chúng ta sẽ tạo ra các Custom Fields để lưu trữ các thông tin bổ sung cho Contact đó. Tạo các Custom Fields WordPress có function add_meta_box(), cho phép plugin và theme developers đăng ký các custom meta...

Tags:wordpress wordpress plugin custom post type custom post field

Wordpress

Tìm kiếm Custom Post Fields trong WordPress

Trong các bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách tạo ra một CRM system đơn giản trong WordPress. Trong phần cuối cùng của loạt bài này, chúng ta đã thêm code vào plugin cho phép biểu diễn Advanced Custom Fields trong WordPress List Table (WP_List_Table), và sắp xếp dữ liệu bằng các fields mới đó. Ở...

Tags:wordpress wordpress plugin custom post type custom post field

Wordpress

WordPress themes miễn phí đẹp long lanh

Chúng ta cùng nhau điểm danh một số theme WordPress miễn phí tuyệt đẹp mà trong tháng vừa qua đã được ra mắt, có thể từ đó bạn sẽ tìm ra được một theme mà các bạn cần. Optimizer (Demo - Download) Optimizer là một theme có độ tùy biến cao và bạn có thể xây dựng một giao diện...

Tags:php wordpress theme

Bài viết nổi bật