Parsejs

Bắt đầu xây dựng trang blog của bạn với Parse.js: Chỉnh sửa

Sản phẩm mà bạn sẽ tạo ra Trong bài học mới nhất, chúng ta đã xây dựng view quản lý các blog post sẵn có, và đã bước đầu tiếp cận ý tưởng về router. Giờ đã đến lúc bắt tay vào xây dựng hàm chỉnh sửa. 1. Thêm mới và Render EditBlogView Để xây dựng một hàm edit, trước...

Tags:parsejs front-end beginner tutorial

Parsejs

Bắt đầu xây dựng trang blog của bạn với Parse.js: Router

Sản phẩm mà bạn sẽ tạo ra Trong bài học trước, chúng ta đã xây dựng hàm “Thêm một blog mới” ("Add a New Blog"), và bây giờ người dùng đã có thể đăng bài lên hệ thống blog. Các chức năng tiếp theo cần có sẽ là cho phép người dùng thay đổi và xóa các blog hiện có....

Tags:parsejs front-end beginner tutorial

Parsejs

Bắt đầu xây dựng trang blog của bạn với Parse.js: Thêm một blog mới

Sản phẩm mà bạn sẽ tạo ra Bạn đã bao giờ cảm thấy phấn khích trước ý tưởng về một trang web, nhưng lại gặp khó khăn khi biến nó thành một trang web động và chạy trang web trên server? Với Parse.js, bất kỳ ai có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, và JavaScript đều có thể dễ...

Tags:parsejs front-end beginner tutorial

Parsejs

Bắt đầu xây dựng trang blog của bạn với Parse.js: Đăng nhập người dùng

Sản phẩm mà bạn sẽ tạo ra Trong bài học mới nhất, bạn đã học cách thêm dữ liệu lên Parse.com và render chúng trên trang web của bạn. Bạn đã làm quen với khái niệm đối tượng, collection và view, cũng như đã tạo ra được lớp đầu tiên của mình. Từ bài học hôm nay trở đi, bạn...

Tags:parsejs front-end beginner tutorial

Bài viết nổi bật