Python

Điều kiện và vòng lặp trong Python

Điều kiện 1. Lệnh if..else... Trong hầu hết các chương trình Python, chúng ta luôn cần kiểm tra các điều kiện và thay đổi luồng xử lí. Các câu lệnh về điều kiện trong Python cho phép chúng ta thực hiện điều trên. Cú pháp đơn giản nhất là lệnh if có cấu trúc như sau: if EXPRESSION: STATEMENTS Lệnh...

Tags:python beginner

Python

Tuple, List và Dictionary trong Python

Ở bài viết Biến và kiểu dữ liệu trong Python, tôi đã giới thiệu với các bạn về biến và các kiểu dữ liệu phổ biến trong Python. Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ba kiểu dữ liệu dùng để lưu trữ, quản lí một tập hợp dữ liệu trong Python: List, Tuple và Dictionary....

Tags:python beginner tutorial

Python

Biến và kiểu dữ liệu trong Python

1. Biến trong Python Khai báo và sử dụng biến Giống như tên gọi của nó, một biến là cái gì đó mà có thể thay đổi, biến là đại diện cho một vị trí bộ nhớ trên máy tính được dùng để lưu trữ các giá trị như số, văn bản hoặc các kiểu dữ liệu phức tạp hơn....

Tags:python beginner

Python

Giới thiệu và cách cài đặt Python

Python là một trong số ít những ngôn ngữ có thể đáp ứng được cả hai tiêu chí đó là đơn giản và mạnh mẽ. Khi làm việc với Python, bạn sẽ thấy Python tập trung nhiều vào các giải pháp cho vấn đề chứ không phải là cú pháp và cấu trúc. Chúng ta có thể hiểu Python như...

Tags:python beginner

Bài viết nổi bật